Zapytanie ofertowe

 

06/08/2021

 (data)    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Edward Rybka

56-300 Milicz, Gądkowice 4

NIP: 9160004477

REGON: 930302304

(dane identyfikacyjne zamawiającego)

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:

 

Modernizację, adaptację i wyposażenie lokalu usługowego na Rynku w Miliczu

1) Opis zadania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, adaptacja i wyposażenie lokalu usługowego na Rynku w Miliczu w celu utworzenia nowego punktu sprzedaży detalicznej certyfikowanego produktu lokalnego – Chleba Komyśniak.
W skład zakresu robót wchodzą:

 

A)     Roboty budowlane:

1.      Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2.      Roboty tynkarskie i okładzinowe

3.      Roboty posadzkowe

4.      Roboty malarskie

5.      Stolarka otworowa wewnętrzna

B)     Instalacje sanitarne:

1.      Instalacja wodna

2.      Instalacja kanalizacyjna

3.      Instalacja grzewcza

4.      Instalacja wentylacyjna

C)      Instalacje elektryczne

D)     Wyposażenie i aranżacja sklepu

E)      Oświetlenie solarne

F)      Promocja obszaru – wykonanie mapy Doliny Baryczy

Szczegółowy zakres materiałów oraz prac do wykonania określony został w załącznikach odpowiednio do w/w zakresów:

Załącznik nr 1A, Załącznik nr 1B, Załącznik nr 1C, Załącznik nr 1D, Załącznik nr 1E i Załącznik nr 1F do niniejszego zapytania oraz w projekcie architektonicznym, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z informacjami wskazanymi w punkcie 5.1 niniejszego zapytania, który stanowi Załącznik nr 2 niniejszego zapytania.

 • Termin realizacji zadania

15.10.2021

2) Warunki udziału w postępowaniu

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zgodnie z art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60 z późn. zm.) przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2.2. Oferenci muszą zobowiązać się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

2.3. Oferenci muszą dysponować odpowiednim zapleczem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.4. Oferenci muszą znajdować się w kondycji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków jest złożenie przez Oferentów odpowiednich oświadczeń, których treść znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – formularz oferty.

3) Kryteria oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

1.

Cena

70%

2.

Gwarancja

30%

4) Opis sposobu przyznawania punktacji

Jeżeli wykonawca złoży oferty na kilka zakresów, to będą one ocenianie  odrębnie.

1. Cena

Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru:

Oc = (najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu/cena netto badanej oferty) x 70 pkt.

W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 70 punktów.

W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z ostatniego dnia, w którym dopuszcza się składanie ofert.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Gwarancja

Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru:

Oc = (okres gwarancji w ofercie badanej/najdłuższy okres gwarancji z ofert ważnych) x 30 pkt.

W kryterium „Gwarancja” można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

W przypadku wskazania okresu gwarancyjnego krótszego niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 100.

 

5.1) Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Edward Rybka

56-300 Milicz, Gądkowice 4,

NIP: 9160004477

REGON: 930302304

Od poniedziałku do soboty, w godz. 10-14

 

Akceptowalne sposoby składania ofert:

W formie papierowej, oferta podpisana przez osobę upoważnioną, osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską (liczy się data wpływu do biura Zamawiającego, nie zaś data nadania)

(należy podać: adres, adres mailowy)

5.2) Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu

dzień

miesiąc

rok

14, do godz. 14.00

sierpnia

2021

6) Przesłanki odrzucenia oferty: 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

–       jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

–       została złożona przez podmiot:

·      niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

·      powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:

Ø  uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

Ø  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

Ø  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

Ø  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Ø  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

–      została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, lub

–      została złożona w formie i w sposób inny niż określony w zapytaniu ofertowym (wymagane wypełnienie formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, dopuszcza się złożenie jednego formularza dla wyceny zakresów zadania wskazanych w pkt. 1 Opis zadania, tj. A,B C,D,E lub/i F).

7) Informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent dopuścił taką możliwość.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na  jedną  lub  większą  liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zadania, przy czym poszczególne zadania rozgranicza się następująco:

A)        Roboty budowlane

B)        Instalacje sanitarne

C)        Instalacje elektryczne

D)        Wyposażenie i aranżacja sklepu

E)         Oświetlenie solarne

F)         Promocja obszaru – wykonanie mapy Doliny Baryczy

8) Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania (o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy).

Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku wystąpienia zdarzeń i warunków niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć, utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia; wystąpienia siły wyższej, zdarzeń atmosferycznych, zmiana prawa, itp. Warunki zmiany umowy nie będą naruszać obowiązujących przepisów i dawać możliwość niedozwolonej zmiany umowy, w tym zmiany powodującej naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Dodatkowo

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej ofert, na każdym etapie postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru któregokolwiek Oferenta, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zapytaniu ofertowym w trakcie trwania ogłoszenia, co będzie skutkować odpowiednim przedłużeniem terminu składania ofert. Oferenci z powyższego nie mogą wywodzić żadnych skutków prawnych lub wysuwać roszczeń względem Zamawiającego.
 2. W toku badania ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Złożona oferta powinna również zawierać co najmniej:
 • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
 • wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
 • termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, ale na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

 

Załączniki:

 

 1. Zakres robót (Załączniki nr 1 A, B, C, D, E, F)
 2. Projekt architektoniczny (Załącznik nr 2)
 3. Formularz oferty (Załącznik nr 3)

Edward Rybka

(Beneficjent)

 

Załącznik nr 1 A

Załącznik nr 1 B

Załącznik nr 1 C

Załącznik nr 1 D

Załącznik nr 1 E

Załącznik nr 1 F

Załącznik nr 3 formularz oferty

zapytanie ofertowe 210806docx